\ Maner pe placa Gardian HP-77.0323-S-C-G-L aur stinga